خلاقیت در هنر

بسیاری از ما آرزو می کنیم که کاش خلاقتر بودیم.

بسیاری از ما احساس می کنیم که بسیار خلاقیم، اما نمی توانیم آن خلاقیت را به طور موثر به کار بگیریم. انگار رویاهایمان از ما می گریزند. زندگیمان عادی است. اغلب اندیشه هایی عظیم و رویاهایی شگفت داریم، اما نمی توانیم  آنها را تحقق بخشیم.
گاه عطشهای خلاق ویژه یی داریم که آرزو می کنیم می توانستیم آنها را برآورده سازیم. مثلا آرزوی آموختن مجسمه سازی یا نقاشی.
گاه هدفمان کلی تر است.
خواهان چیزی هستیم که شاید بتوان آن را خلاقانه زیستن خواند. مثلا خلاقیت گسترده تری را در زندگی حرفه یی مان می طلبیم. یا خواهان تسهیم وجود و احساسهایمان با فرزندان و همسر و دوستان خودمانیم.

بسیاری از ما در می یابیم که با سرمایه گذاری نامناسب زندگیمان در امیدها و رویاها و برنامه های دیگران، نیروهای خلاقمان را از دست داده ایم.
یعنی زندگی دیگران، زندگی خودمان را تحت الشعاع قرار داده و مبهم و نامفهوم کرده است. وقتی از طریق کناره گیری خویش، هسته ی کانونی را برای خود به وجود می آوریم، بهتر خواهیم توانست حد و مرزها و رویاها و هدفهای برحق و معتبرمان را مشخص کنیم.
وقتی از آمیزش با آرزوهای دیگران می کاهیم، بر قابلیت انعطاف شخصی خود می افزاییم.
آنگاه استقلال رای و امکانات افزونتری را تجربه می کنیم.
معمولا وقتی از کناره گیری سخن می گوییم، می اندیشیم چیزی از زندگیمان حذف شده است.
اما از کجا بدانید که خلاقیتتان با مانع روبرو شده است؟
حسد عالیترین نشانه است.

آیا از بعضی هنرمندان انزجار دارید؟
آیا به خود می گویید: اگر فقط چنین می شد یا چنان می بود…، من هم می توانستم همان کار را انجام بدهم.؟
آیا به خودتان می گویید اگر قدرت خلاقیتتان را جدی می گرفتید، شاید:
دیگر به خود نمی گفتید خیلی دیر شده است.

صبر نمی کردید تا پول کافی بدست آورید و آنگاه کاری را که  به راستی دوست دارید، انجام بدهید.
هرگاه زندگی خلاقتری را آرزو می کردید به خود نمی گفتید: این ندای منیت من است.
دیگر به خود نمی گفتید که رویاهایتان اهمیت ندارد و فقط رویا هستند و باید معقولتر باشید.
دیگر نمی ترسیدید که شاید اعضای خانواده و دوستانتان شما را دیوانه بپندارند.
دیگر به خود نمی گفتید که خلاقیت یک تجمل است و باید برای آنچه که دارید شاکر باشید.
وقتی می آموزید که هنرمند درونتان را بشناسید و از او مراقبت و حمایت کنید، خواهید توانست از درد و موانع خلاقیت فرا بروید.

 

موضوع:

تهیه کننده: مرجان نجفی

مطالب زیر را حتما بخوانید