چرا باید تاریخ هنر مجسمه سازی را مطالعه کرد

دامنه ی هنجارهای هنری هر دوره،بر اساس تاثیرات به جای مانده از ادوار گذشته، نیازها، اعتقادات زمانی و مکانی، سطح تعقل و تفکر بشر و .. شکل گرفته است.
بخشی از نظریاتی که در گذشته در رابطه با ماهیت زیبایی بیان شده است شاید اکنون چندان دارای اعتبار نباشد، اما برخی دیگر از همان نظریات نه تنها معتبر و پایدار باقی مانده است بلکه با گذر زمان، روز به روز بر اهمیت و اعتبار آن ها افزوده می شود.
تاریخ هنر نشان می دهد که از تولد تا غروب و افول یک مکتب، سیر تحول چگونه بوده و این سیر چگونه موجی بر تابع زمان نقش نموده است.
دیدن و بررسی اثر هنری، مطالعه ی تواریخ مختلف، شنیدن و تحلیل نظرات صاحب نظران، بررسی ماهیت هنر در زمان شکل گیری اثر، عوامل درونی و بیرونی موثر بر خالق اثر و … همه و همه راه هایی برای کشف حقیقت هنری و درک زیبایی شناسی دوره ی خلق اثر است.
اهمیت آثار هنری خلق شده در هر دوره چنان است که حتی مورخان و جامعه شناسان برای چی بردن به بعضی مسائل مبهم اجتماعی و تاریخی ناگریز دست به دامان همین آثار هنری می شوند، زیرا زبان هنر گرچه زبانی دگر است اما این دگرگونی، بیانی بس فصیح و وسیع دارد که گویای ویژگیهای درونی، بیرونی، خانوادگی، اجتماعی و سیاسی دوران زندگی خالق آن اثر هنری است.
پس در می یابیم که شناخت دوره ها و سبک های مختلف تا چه اندازه اهمیت و اعتبار دارد.

موضوع: چرا باید تاریخ هنر مجسمه سازی را مطالعه کرد
تهیه کننده: مرجان نجفی
برگرفته از متن صالح موسویان

 

مطالب زیر را حتما بخوانید