مجسمه دیسک پران میرون

مجسمه دیسک پران، کپی مرمرین از مجسمه ای مفرغی ساخت میرون، 401-433 ق.م. ارتفاع 155...
keyboard_arrow_up