رئالیسم REALISME

رئالیسم REALISME

نام شیوه: رئالیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : رئالیست

مکتب رئالیسم از قرن 18 در اروپا انتشار پیدا کرد و در قرن 19 راه تکامل پیمود و تابلوهایی که با این سبک آفریده شد همه از زندگی مردم و از حقیقتی بود که نقاش خود مشاهده می کرد.

زیرا پیروان این مکتب معتقد بودند که هنرمند باید در آثار خود به دنبال وصف احوال عادی و حقیقی باشد و در توصیف طبیعت هرگز به دنبال خیال پردازیها نرود.

در نشان دادن گوشه هایی از صحنه های زندگی راه امانت داری پیش گیرد.

نقاشان این مکتب علیه تمامی سنتهای اشرافی که قبلا در هنر نفوذ پیدا کرده بود قیام کردند و فقط تحت تاثیر واکنشهای مردم عادی و زندگی حقیقی آنها قلم به دست گرفتند و در ادامه این مکتب ناتورالیستها گرایش زیادی به طبیعت نگاری نشان دادند و همواره بدون دخل و تصرف در طبیعت به نقاشی می پرداختند و برای آنان خیال و اندیشه و احساس هنرمند، بی ارزش می نمود از پیشتازان مکتب رئالیسم بایدگوستاوگوربه را نام برد که بیشتر آثارش وصف صحنه های عادی زندگی مردم و مناظر طبیعی است.

 

 

 

 

در زیر آثاری از صفحه ی Sculpture française du XIXe siècle را خواهید دید که به سبکهای مختلف میباشد:

 

Partin_Bastan_REALISME

Albert-Ernest Carrier-Belleuse, Hébé endormie (1869), Paris, musée d’Orsay

 

Partin_Bastan_REALISME

Alexandre Falguière, Tarsisius, martyr chrétien, (1868), Paris, musée d’Orsay

 

Partin_Bastan_REALISME

David d’Angers, Le Grand Condé (1817), Angers, galerie David d’Angers

 

Partin_Bastan_REALISME

David d’Angers, Le Grand Condé (1817), Angers, galerie David d’Angers

 

Partin_Bastan_REALISME

François Rude, Le Départ des volontaires de 1792 (1836), Paris, Arc de triomphe de l’Étoile

 

Partin_Bastan_REALISME

Eugène Guillaume, La Musique instrumentale (1874), Paris, opéra Garnier

 

Partin_Bastan_REALISME

François Joseph Bosio, Hercule (1824), Paris, musée du Louvre

 

 

Partin_Bastan_REALISME

Henri Chapu, Jeanne d’Arc (1872), Paris, musée d’Orsay

 

Partin_Bastan_REALISME

Joseph Chinard, L’Impératrice Joséphine (1808), Londres, Victoria and Albert Museum

 

 

فهرستی از شیوه ها و سبکهای نقاشی

1-
نام شیوه: کلاسیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : کلاسیک

2-
نام شیوه: رئالیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : رئالیست

3-
نام شیوه: ایده آلیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : ایده آلیست

4-
نام شیوه: رمانتیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : رمانتیک

5-
نام شیوه: سورئالیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : سورئالیست

6-
نام شیوه: نئوکلاسیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : نئوکلاسیک

7-
نام شیوه: امپرسیونیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : امپرسیونیست

8-
نام شیوه: کوبیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : کوبیست

9-
نام شیوه: فتوریسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : فتوریست

10-
نام شیوه: فوویسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : فوویست

11-
نام شیوه: اکسپرسیونیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : اکسپرسیونیست

12-
نام شیوه: ناتورالیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : ناتورالیست

13-
نام شیوه: سمبولیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : سمبولیست

14-
نام شیوه: نئوامپرسیونیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : نئوامپرسیونیست

 

 

 

تهیه کننده: مرجان نجفی

منبع:

Photos

توضیحات هنرمند محمدباقر آصف‌زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید