سبک کلاسیسم CLASSICISME

سبک کلاسیسم   CLASSICISME

نام شیوه: کلاسیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : کلاسیک

آثار برجسته ای که فقط روی ردپای قدما، ساخته شده بود و هنرمند به محیط زمان و پیرامون خود کاری نداشت.
چه این مکتب از نظر فلسفی سنجش مذهبی داشت و در این گونه نقاشی ها، چهره های شخصیتهای مذهبی با هاله نورانی مبالغه آمیز نشان داده می شود و نقاشین با مایه گرفتن از هنر یونان و روم باستان کوشش کردند تا این مکتب در اروپا به اوج خود رسید و تا قرن 16 و 17 نیز انتشار آن ادامه داشت و هنرمندان بزرگی چون میکل آنژ، رافائل، لئوناردو داوینچی در این مکتب هنر نمایی کردند و آثاری زیبا و شگفت انگیز به وجود آوردند.

 

در زیر آثاری با سبک کلاسیسم CLASSICISME را میبینید:

 

سبک کلاسیسم CLASSICISME - Jacques-Louis David, Oath of the Horatii

CLASSICISME – Jacques-Louis David, Oath of the Horatii

 

سبک کلاسیسم CLASSICISME - Fountain of the Four Rivers, Bernini

CLASSICISME – Fountain of the Four Rivers, Bernini

 

سبک کلاسیسم CLASSICISME - Classicist door in Olomouc

سبک کلاسیسم CLASSICISME – Classicist door in Olomouc

 

سبک کلاسیسم CLASSICISME - Molière in classical dress, by Nicolas Mignard

 

سبک کلاسیسم CLASSICISME – Molière in classical dress, by Nicolas Mignard

 

سبک کلاسیسم CLASSICISME - Villa Rotonda, Palladio

سبک کلاسیسم CLASSICISME – Villa Rotonda, Palladio

 

 

فهرستی از شیوه ها و سبکهای نقاشی

1-
نام شیوه: کلاسیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : کلاسیک

2-
نام شیوه: رئالیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : رئالیست

3-
نام شیوه: ایده آلیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : ایده آلیست

4-
نام شیوه: رمانتیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : رمانتیک

5-
نام شیوه: سورئالیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : سورئالیست

6-
نام شیوه: نئوکلاسیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : نئوکلاسیک

7-
نام شیوه: امپرسیونیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : امپرسیونیست

8-
نام شیوه: کوبیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : کوبیست

9-
نام شیوه: فتوریسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : فتوریست

10-
نام شیوه: فوویسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : فوویست

11-
نام شیوه: اکسپرسیونیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : اکسپرسیونیست

12-
نام شیوه: ناتورالیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : ناتورالیست

13-
نام شیوه: سمبولیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : سمبولیست

14-
نام شیوه: نئوامپرسیونیسم
نام پیرو یا هوادار این شیوه : نئوامپرسیونیست

 

 

 

تهیه کننده: مرجان نجفی

منبع:
Classicism
توضیحات هنرمند محمدباقر آصف‌زاده

 

مطالب زیر را حتما بخوانید