مجسمه سازی آشوری

آشوریان ساکنان سرزمینی بودند که مرکز آن نزدیک شهر موصل امروزی، در کنار رود دجله، قرار داشت و پیش از آنکه بتوانند به قدرتی مستقل بدل شوند، تابع دولت میتانی بودند.

هنر آشوری را از جنبه های مختلف می توان متاثر از هنر بابلی دانست. اما آشوریان که از جایی دیگر آمده و در شمال بین النهرین مستقر شده بودند، عناصری از هرفنگ پیشین خود را با هنر بابلی در آمیختند.

تولید آثار هنر مستقل آشوری از خدود 1500 ق م آغاز شد و تا 612 ق م که دژهای شهر نینوا پایتخت آن پادشاهی نیرومند فرو ریخت، ادامه یافت.

آشوریان با ساکنان سوریه باستانی، و کوه نشینان نواحی شرقی تر خویشاوندی داشتند، و به علاوه بر این، مواد و مصالحی چون سنگ و عاج فیل در اختیارشان بود که بابلیان از آنها بی بهره بودند.

نقش برجسته های سنگی شاخص ترین آثار هنر آشوری به شمار می آیند، و روایتگری خصلت بارز این آثار است.

 

مجسمه سازی آشوری

تاریخ شناسی – هنر مجسمه سازی آشوری

 

 

مجسمه سازی آشوری

تاریخ شناسی – هنر مجسمه سازی آشوری

 

 

مجسمه سازی آشوری

تاریخ شناسی – هنر مجسمه سازی آشوری

 

هنرمندان آشوری نقوش حجاری را چون دیواره نگاره رنگ می کردند، و صحنه های جنگ، شکار، و مراسم مذهبی را با تاکید بر حضور مقتدرانه ی شاه نشان می دادند.

 

محاصره شهر و قلعه ی دشمنان نیز از جمله موضوعهای متداول در این گونه هنر آشوری است.

 

در این صحنه ها تجهیزات و تدابیر جنگی و شجاعت سپاهیان آشوری با دقت بسیار تجسم یافته اند ( مثلا در نقشبرجسته آشور بانیپال دوم در حال جنگ، حدود 875 ق م، مشکوف در نمرود.

هنرمندان آشوری در بازنمایی حیوانات به خصوص در صحنه های شکار شیر توانایی بیشتری داشتند و حالتهای گریز و ستیز و مرگ حیوانات را طبیعی و دقیق مجسم می کردند

مثلا : نقش برجسته ماده شیر محتضر حدود 650 ق م، مکشوف در نینوا.

ولی در نقشبرجسته های آشوری پیکر انسان خشک و رسمی به نظر می آید، و غالبا، سر و پاها از دید جانبی و بدن از دید روبرو نشان داده شده است.

 

پیکر شاه هموارده در مرکز ترکیب بندی جای دارد تا توجه نگرنده را بیش از هر نگاره ی دیگری به او جلب کند.

 

رویداد اصلی در پیش زمینه ی وسیع بازنمایی شده است و رویدادهای فرعی در پس زمینه، کوچکتر و درون نواره های بالای صحنه ی اصلی جای گرفته اند.

 

گاه، برای تجسم عمق صحنه، زمین به طور قائم و پیکرها و اشیا در وضع طبیعی نشان داده شده اند.

در میان مجسمه های مذهبی آشوری، شیران و گاوان بالدار بزرگ اندازه ای که سر آدمی دارند، از همه جالب تراند.

این مجسمه ها چون پیکره های محافظ در جلوی دروازه های اصلی کاخ شاه قرار می گرفتند.

کارکرد آنها گرامی داشتن مقدم شاه، و راندن نیروهای شر بود ( مثلا : گاو بالدار با سر انسان )، مکشوف در ناحیه خرساباد.

این پیکره ها صورت آمیخته ای در نقشبرجسته و مجسمه همه جانبی دارند. در واقع، جانور دارای پنج پا است.

بدین سان، از روبرو ایستا به نظر می آیدو از دید جانبی در جال جرکت است.

آشوریان سنت مجسمه های نگهبان دروازه را محتملا از آثار حتیان که نمونه بارز آن دروازه شیران در بغارکوی ترکیه است، اقتباس کرده بودند.

 

 

موضوع: مجسمه سازی آشوری

تهیه کننده: مرجان نجفی

 

مطالب زیر را حتما بخوانید