مجسمه سازی در ایران

پیشینه ی مجسمه سازی در ایران در مقایسه با برخی کشورها بسیار اندک است و صد البته در این اندک زمان، از حیث کمیت آثار خلق شده نیز بسیار فقیر محسوب می شویم.

متاسفانه در زمینه مطالعه و تالیف نیز وضع از این هم وخیم تر است، چنان که در حال حاضر تعداد منابع موجود در هنر مجسمه سازی که به زبان فارسی نوشته شده است، بسیار اندک است و بسا انگشت شمار است.

کاری که می توانیم انجام دهیم این است که آثار فاخر و برجسته ی مجسمه سازی جهان را ببینیم، بررسی کنیم و بشناسیم.

آثاری که دیدن و بررسی آنها به مثابه ی مشق نظری است.

تعریف اثر فاخر مجسمه سازی، امری بسیار مشکل یا شاید غیر ممکن است، شاید به همین خاطر است که هیچ تعریف جامع و قاطعی از یک اثر فاخر نه تنها در مجسمه سازی، بلکه در سایر رشته های هنر ارائه نشده است.

آثاری که در کتاب های شاهکارهای مجسمه سازی جهان معرفی شده، به خاطر ریشه دار بودن و پایبندی به مکتبی خاص، خلاقیت هنری، اندیشه ورزی هنرمند خالق، تعالی تکنیک و احساس و بسیاری موارد دیگر است.

 

 

موضوع: مجسمه سازی در ایران
تهیه کننده : مرجان نجفی
برگرفته شده از متن صالح موسویان

مطالب زیر را حتما بخوانید