مجسمه چیست

هر طرح سه بعدی که در قالب مجسمه ی همه جانبه یا نقش برجسته تولید شده و هدف آن تزیین یک بنا، زیبا کردن یک فضا و خلق نمادها و انگاره هایی است که بیان کننده ی دیدگاههای انسان ها باشند.

شایسته ترین شیوه مطالعه در مورد مجسمه بررسی مجسمه هاست.

تا می توانید تعداد بیشتری از مجسمه ها را مطالعه کنید.

تا جایی که بتوانیم در سایت تخصصی مجسمه سازی پارتین باستان، مجسمه های مختلف  را با بررسی کامل قرار می دهیم.

سعی کنید هر مجسمه را فراتر از بستر تاریخی و ورای شکل ویژه ی آن مورد بررسی قرار دهید تا شیوه ی خلق آن را درک کنید.

هر چند که این کار نیز شما را درگیر تاریخ و انگاره های اجتماعی خواهد نمود.

اگر خودتان را در برابر تنوع و گوناگونی انگاره ها و سبک های هنری قرار دهید، به احتمال زیاد تمایل پیدا می کنید تا سبک ویژه ی خود را بیابید.

مجسمه شما بیان شخصیتی شما را می دهد.

سعی کنید خود را به راحتی و سریع درگیر یک سبک خاص نکنید.

این مسئله شاید قابل تعمق باشد که هنگامی که هنرمندانی از مکاتب گوناگون هنری به ویژه مجسمه سازان گرد یکدیگر جمع می شوند، اغلب محور صحبت های ایشان حول مسائلی از قبیل مواد و شیوه ها می گردد تا بیان زیباشناسانه.

انگاره ها درست لحظه ای که از ذهن هنرمند بیرون می آیند به بیان می رسند.

فرم ها در قالب اشکال سه بعدی بسیار خردمندانه تر نمود می یابند تا در سخن.

مطالب زیر را حتما بخوانید