کنستانتین–برانکوشی

برانکوزی Brancusi، پیکره ساز ، مجسمه ساز رمانیایی 1957 – 1876، به دلیل دستیابی به فرم ناب و ایجاز بیان یکی از چهره های درخشان در پیکره سازی – مجسمه سازی مدرن به شمار می آید.

پیکره ساز ، مجسمه ساز

او پس از هنرآموزی در بخارست 1902 – 1898، سپس در وین و مونیخ، برای همه ی عمر در پاریس سکونت گزید 1904، و در همین شهر سالیان بسیاری را در سختی و تنگدستی گذرانید. به ردن معرفی شد 1906، ولی پیشنهاد وی را برای دستیابی نپذیرفت.

به اتفاق مدلیانی، تجربه های پیکره سازی – مجسمه سازی با بهره گیری از مجسمه های افریقایی را دنبال کرد 1909 – 1910، و از هنر قومی کشورش تاثیر گرفت. در همین زمان، روش شکل دهی را وانهاد و به روش کنده کاری روی آورد.

برانکوزی، چون بسیاری از هنرمندان نوگرا، به هنر بدوی جلب شد، ولی بیش از آن، تحت تاثیر هنر قومی زادگاهش و هنر خاورزمین قرار گرفت. او با ساده سازی شکلها به نتایجی درخشان دست یافت. چنان که، یکی از نخستین مجسمه هایش به نام بوسه 1908 را برگردان سه بعدی پرده ی دوشیزگان آوینیو پیکاسو می دانند. ولی برانکوزی، بر خلاف پیکاسو، همواره به جنبه ی نمادگرایانه هنر غیر اروپایی اهمیت می داد.

به عنوان مثال، مجسمه های تولد جدید 1915، نمادهای عام زندگی و باروری را می نمایانند. این مجسمه ها از شکلهای ساده تشکیل یافته اند ولی هندسی و متقارن نیستند.

برانکوزی در واپسین سالهای زندگانی اش در میان هنرمندان معاصر خود موقعیتی یگانه کسب کرد و از اعتباری فراوان برخوردار شد. او ویژگیهای مواد و مصالح مختلف را به خوبی می شناخت، و در کاربست آنها مهارتی ستایش انگیز به کار می برد. نومایگی کارش بر پیکره سازی انتزاعی نیمه نخست سده بیستم بسیار اثر گذاشت. او با شیوه انتزاعی خاص خود قادر بود جوهره ی مفهوم معینی را در فلز یا سنگ مجسم کند.

سردیسهای ساخته ی کنستانتین برانکوشی ( برانکوزی) نیز از همین سادگی و گویایی برخوردارند.

کار عمده ی برانکوزی در سالهای آخر عمر، صیقل دادن و پرداخت کردن سطح آثار اولیه اش بود.

از جمله دیگر آثارش: ستون بی انتها 1938 – 1937 ، ماهی سالهای 1940.

در زیر تعدادی از مجسمه های برانکوزی مجسمه ساز و پیکره ساز رومانی آمده است:

پیکره ساز ، مجسمه ساز

پیکره ساز ، مجسمه ساز

 

تهیه کننده : مرجان نجفی
منبع: دایرة المعارف هنر رویین پاکباز
تصاویر بر گرفته از: en.wikipedia

مطالب زیر را حتما بخوانید